Toner HP
Regulamin

Uwaga: Hurtownia Nie Prowadzi Sprzedaży Detalicznej.

Regulamin

Regulamin SprzedawcyI.      DEFINICJE

1.     Sprzedawca – Kserkop Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul Mazowiecka 60, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-002-41-23, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2.     Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem
www.e-hurt-toner.pl

3.     Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Kupującym mogą zostać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4.     Umowa – umowa zawarta w ramach Sklepu na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

5.     Regulamin Sprzedawcy – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.

6.     Informacje – dane zawarte na stronach internetowych Sklepu dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

7.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 
II.    WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.     Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu wypełniając formularz zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sprzedawcy, w którym określone zostały warunki zawarcia Umowy.

2.     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.

3.     Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do wykonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

4.     Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu Sprzedawcy. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

5.     Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

6.    Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przy składaniu zamówienia adres email. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia.


 III.  SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1.     Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w Sklepie, są to:

a)     Przelew bankowy

b)     Gotówka

c)     Przelew on-line


2.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.

3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego i jest wskazana w formularzu zamówienia.

4.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:

a)     Odbiór osobisty (miejsce odbioru Sprzedawca określił udostępniając taką Informację w Sklepie)

b)     Przesyłka kurierska

5.     Przesyłka kurierska realizowana jest przez UPS Polska spółka z o.o.

6.     Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.


IV.   PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.     Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.     Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4.     W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5.     Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

V. POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

1.    Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2.    Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.    Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki  pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.  

4.    Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie  w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są  zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania  stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.  Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 
VI.   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail info@kserkop.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)     nazwa firmy, adres, adres e-mail Kupującego,

b)     datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

e)     fakturę potwierdzającą zakup

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4.     Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5.     O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.


VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.

2.          W przypadku zawierania Umowy w ramach Sklepu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy.

3.          We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr, 102, poz. 926 tekst. jedn.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204).

4.          Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny

5.          Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@kserkop.pl lub numerem telefonu 12 6340035

6.          Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 2014-12-19

  

 

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®